Skip to main content

Vår historia

2010-talet var en tid av internationalisering och betydande tillväxt i Tepcomp Groups historia. Under det senaste årtiondet har företagets omsättning femdubblats till 15 miljoner euro, varav två tredjedelar kommer från export. Samtidigt har antalet anställda vuxit till över hundra.

Internationalisering spelar en viktig roll i företagets tillväxtstrategi också under 2020-talet. I dag levererar Tepcomp cirka 7 000 kundleveranser varje år till totalt 100 kunder över hela världen. Produktionsanläggningen i Kuressaare i Estland startade sin verksamhet 2014.

Tepcomps berättelse är ett viktigt kapitel i den finländska elektronikbranschens historia. Läs mer om hur Tepcomp har vuxit under tre decennier till att bli en ledande finländsk kontraktstillverkare av elektronik och en pionjär inom utvecklingen av LED-verksamhet.

Alla började på Vajossuontie i Åbo

Tepcomps historia började år 1984, när Henry Sahonen och Heikki Mustonen grundade Turun Elektroniikkapalvelu Oy. Duon hade lärt känna varandra sedan tiden på Teleste, där Henry arbetade som materialchef och Heikki som kvalitetschef.

Båda var välbekanta med elektronikbranschen. Dessutom hade båda det mod som krävs av driftiga personer för att våga implementera sina idéer. Framför allt trodde de starkt på den växande betydelsen av kontraktstillverkning av elektronik.

I praktiken inleddes affärsverksamheten först 1985. Den ursprungliga anläggningen bestod av en hyrd lokal på 100 m², fördelad på två våningar på Vajossuontie 3, i Åbo. I dessa små utrymmen tillverkade duon sin första produkt för Wallac, som än idag är en av företagets kunder.

Henry Sahonen började som verkställande direktör för företaget. Företaget fick en energikick när en ny personalmedlem, Lenita Lund, rekryterades till tillverkningsavdelningen. Under de inledande åren bestod företagets första större investering av en våglödningsmaskin.

Efter två års verksamhet hade företaget redan över tio anställda. Tepcomps goda anseende som arbetsgivare illustreras väl av att Lenita och många andra som kom till företaget under de första åren fortfarande jobbar på företaget.

Arbete utfördes utan skiftarbete

I början tog vi bokstavligen med oss jobbet hem. Det fanns mycket att göra och få personer som kunde utföra arbetet. Dessutom utfördes många arbetsmoment, som numera är automatiserade, för hand. Ofta var bilens bagageutrymme fyllt med elektriska komponenter vid arbetsdagens slut och arbetet fortsatte sedan hemma. Det hårda arbetet gav avkastning och vår verksamhet utvecklades med inkomstflödet.

1987 utökades det växande företagets personalstyrka med Heikkis fru Ulla Mustonen. Hon ansvarade för administrationen av det växande företaget. 1988 lämnade Henry Sahonen företaget och sålde sin andel till familjen Mustonen.

Vid slutet av 1980-talet led företaget av växtvärk. Huvudproblemet var otillräckliga produktionsutrymmen. Ulla och Heikki försökte aktivt skapa ordning inne på anläggningen, som var överbelamrad med nya maskiner och anställda. Till slut inledde företaget byggandet av sin egen industrilokal på 500 m² i Oriketo. Samtidigt lämnade Heikki produktionen helt för att koncentrera sig på ledning av företaget.

Utmaningar och stora kliv

I början av 1990-talet hade det sex år gamla företaget redan 20 anställda och hade börjat bli ett etablerat namn. De nya lokalerna togs i bruk i början av decenniet. Heikki hade blivit mera övertygad än någonsin om att produktdesign skulle stärka företagets ställning och få det att sticka ut på marknaden.

1991 införlivade Tepcomp sin egen designservice och anställde elektronikutvecklaren Juha Koiviston. Mer än tjugo år senare arbetar han fortfarande i företaget. 

Tack vare produktutveckling kunde företaget designa och ta skräddarsydda produkter ett steg längre. Det gamla företagsnamnet Turun Elektroniikkapalvelut ändrades till Tepcomp Oy, vilket var enklare för kunderna och mera praktiskt när man fyllde i blanketter!

Under hösten samma år devalverades den finländska marken och året efter började den flyta. De efterföljande åren var svåra för finländska företag och det var inte heller lätt för Tepcomp, vars nya fabriksbyggnad finansierades av ett valutalån. I praktiken ledde devalveringen till en fördubbling av lånet, vilket förändrade affärsmiljön i ett enda svep.

Under hela 1992 och under början av det efterföljande året, reste Heikki Mustonen runt i Finland på jakt efter nya kunder Det var en svår period, men det hårt ansatta företaget överlevde tack vare en bred kundbas som hade byggts upp inom olika industrisektorer. Krisen bevisade att en varierad kundbas är ett bra medel för att förhindra oväntade omständigheter. Denna lärdom och strategi är djupt inpräntat i Tepcomps ledning än i dag.

Riktning: Ryssland

Trots att den ekonomiska krisen och det efterföljande kaoset inom finansvärlden kunde ha känts som ett oövervinneligt hinder för många, kunde den uppfinningsrika Heikki Mustonen förutspå framtiden. Under sina många kundbesök upptäckte han att det fanns en efterfrågan på traditionell manuell montering. På grund av den hårda priskonkurrensen i Finland kunde arbetet inte utföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Heikki hade siktet inställt på högre effektivitet i produktionskedjan och 1993 inleddes produktionen i Ryssland, i den lilla byn Wärtsilä, i form av underentreprenad. Lokalerna hyrdes av ett lokalt sågverk och inledningsvis användes produktionsutrustning från Finland som transporterades till Ryssland. Ansvaret för den ryska verksamheten lades på Ullas bror, Sami Norppa, som övertalades av Heikki att anta en ny utmaning på andra sidan av den östra gränsen.

Sami flyttade från Kuopio till Joensuu och därifrån besökte han Ryssland ungefär 2 000 gånger under de kommande åtta åren. Tillverkningsmaterialet för produkterna fraktades med bil till Joensuu. Därefter fraktades godset vidare av Sami på släpvagn till Ryssland och återvände sedan till Finland på kvällen med de färdiga produkterna.

I början var det inte så enkelt, men under en tvåårsperiod lärde man sig hur det nya landet fungerade och byråkratin i fråga om pappersexercis hanterades snart med professionell precision. Tillverkningen i Ryssland ökade mycket snabbt och snart var hela 50 personer av Wärtsiläs lilla befolkning på 3 000 anställda av Tepcomp. Lokalbefolkningen visade sin uppskattning för företaget och de ekonomiska fördelar som det innebar för regionen. I efterhand kan den ryska verksamheten mycket väl beskrivas som dynamisk.

LED-verksamheten inleds

När det gällde stora beslut, valde Heikki Mustonen en centraliserad ledningsstil, även om han lyssnade på de anställdas åsikter noga. Under sin tid som VD lärde sig Heikki att ta snabba beslut och hantera förändringar på ett lämpligt sätt.

År 1997 innebar en viktig milstolpe som dikterade företagets nya riktning. Tepcomp inledde utvecklingen av LED-produkter, för vilka Heikki hade höga förväntningar.

Den allra första LED-kundlösningen bestod av fram- och baklyktor för cyklar. Dessutom tillhandahöll Tepcomp produkter som sidoblinkers för bilar, som till stor del utvecklades av Tepcomps eget designteam. Design- och produktutvecklingsenheten fungerade som en användbar partner för många kunder, eftersom det finns få likheter mellan konventionella glödlampor och LED-tekniken. Samma år anställdes den första heltidsinköparen av företaget.

På 1990-talet utfördes ytmontering i stor utsträckning för hand hos Tepcomp. 1998 lades industriverkstaden i Oriketo ut till försäljning på grund av platsbrist. Man hittade nya lokaler på Virusmäentie 65, som erbjöd större golvutrymme och bättre förutsättningar för nya maskiner.

Följande år införskaffade företaget en Mydata ytmonteringsmaskin och Reflow-brännare. I början sattes maskinen i tvåskiftsdrift och hela personalen lärde sig hur den fungerade. Maskinen fick i praktiken aldrig vila!

2000-talet – en tid för investeringar

I början på 2000-talet drabbades Finland av internet-feber. På ömse sidor av millenniumskiftet prisades ”den nya ekonomin” högljutt av sina förkunnare och när IT-bubblan sprack spred sig svallvågorna även till elektronikbranschen.

Den här gången drabbades inte Tepcomp lika hårt av den ekonomiska nedgången som ett årtionde tidigare. Det förekom betydande serietillverkning, men i mindre partier. Den räddande ängeln under båda nedgångsperioderna var faktumet att företaget inte var beroende av telekluster. Vid millenniumskiftet gick det alltid bra för åtminstone någon av Tepcomps kundgrupper och verksamheten blomstrade.

Detta var även uppenbart på investeringssidan. Heikki hade inte tagit sin tilltro till LED ur tunna luften för fem år sedan. Andelen LED-produkter av den totala försäljningen hade ökat år efter år och vid millenniumskiftet började verksamheten bli lönsam.

År 2001 införskaffade Tepcomp en HEEB monteringsmaskin för montering av stativbaserade LED-produkter och våglödningsmaskinen byttes mot en ny. Under det följande året införskaffades en andra Mydata ytmonteringsmaskin, som tillsammans med en ökad produktionskapacitet innebar extra leveranssäkerhet och flexibilitet.

Tepcomps verksamhet befann sig i ett skede som innebar att företaget var tvunget att kliva uppåt ett steg från statusen som ett litet företag. Ett sådant steg involverade att ta i bruk olika kvalitetssystem. Heikki var ansvarig för projektet och lyckades anpassa huvuddelen av produktionen till kvalitetssystemen ISO 9000:2000 och ISO 14001.

2003 tilldelades man certifiering för driftssystemet och en ny verksamhetsplan för ledningen samt en teknikstrategi för LED-produkter togs fram. Vid denna tidpunkt införde Tepcomp även ett kvalitetsövervakningssystem av egen design, en optisk inspektionsanläggning för LED-produkter.

De mera avancerade maskinerna på 2000-talet möjliggjorde ökad verksamhetseffektivitet, tillsammans med mer högutvecklade produktionskomponenter. Exempelvis utfördes tillverkningen av kretskort för LED-blinkers på bussar som ytmonteringsarbete med nya maskiner. Tillverkningen i Ryssland fortsatte fram till början av 2003, när företaget på grund av strängare tullbyråkrati valde att lägga ner tillverkningen i Ryssland. Med den nya maskinparken hade företaget nu förmåga att konkurrera på tillräckligt hög nivå i Finland och företaget påverkades inte ekonomiskt av nedläggningen av den ryska tillverkningsanläggningen.

Under 2000-talet fortsatte LED-verksamheten att växa, men under en lång tidsperiod förblev kontraktstillverkningen av elektronik den huvudsakliga inkomstkällan för företaget. LED-verksamheten stod för cirka 20 procent av omsättningen.

Mycket pionjärarbete lades ner på LED-produkter, vilket gestaltades i olika prototyper. Man skulle kunna säga att Tepcomp var före sin tid inom LED-teknik och marknaderna var ännu inte redo för nya användningsområden. Kunder var intresserade, men de flesta av dem vågade inte ta till sig den nya tekniken för sina produkter ännu. Detta berodde ofta delvis på att exempelvis produktdesignen behövde ändras.

Tack vare olika projekt hade Heikki kommit att bli en verklig LED-guru och en eftertraktad talare på seminarier. 2004 tog Sami Norppa över som verkställande direktör för företaget eftersom Heikki koncentrerade sig på LED-projekt, vilket var en tydlig indikation på var det strategiska fokuset låg.

Kontraktstillverknings- och LED-produktförsäljningen separerades från varandra och Tepcomp fokuserade ännu mer på teknisk support, vilket var ett viktigt delområde – i synnerhet för LED-kundtjänsten.

2005 ändrades konteringsperioden för att överensstämma med kalenderåret. Samma år utbildades vår personal i blyfri tillverkning, vilket skulle användas för alla våra komponenter. 2006 införskaffade Tepcomp en ny våglödningsmaskin och Reflow-brännare för blyfri produktion.

Samma år mottog Heikki och Ulla Mustonen ett Millennium-erkännande för avancerad LED-teknik, vilket inte kunde ha varit mer välförtjänt i Finland. LED-produkter, precis som all annan ny teknik, behöver tid på sig innan genombrottet.

Tepcomp introducerade samtidigt de alla första LED-lamporna med sin egen lins på marknaden. Dessutom, på grund av det stora intresset man fått på mässor, lanserade företaget en nätbutik som specialiserar sig på LED-lampor. Största delen av LED-tillverkningen bestod dock av kundernas produkter och projekt, som belysning för broar och byggnader. 2006 godkändes Tepcomp som medlem i nätverket ”LED Light for You”.

Samma år införskaffade Tepcomp sin första AOI (automatisk optisk inspektion)-enhet. Företaget hade nu 35 anställda och en stor andel outsourcad personal.

2007 investerade man i nya maskiner. Den blybaserade våglödningslinjen ersattes och monteringskapaciteten för stativbaserade LED-produkter ökades genom inköpet av en Mydata monteringsmaskin. 2008 införskaffades en Mydata ytmonteringslinje och Reflow-brännaren för den äldre Mydata ytmonteringslinjen byttes ut. 2008 var ett mycket intensivt år för Tepcomp och verksamheten växte explosionsartat, trots att en ekonomisk nedgång hade inletts.

Från ny styrka till ny tillväxt

Vid slutet av det förra årtiondet började Heikki och Ulla Mustonen överväga pension och försäljning av företaget. Deras verksamhet hade gett dem mycket, men hade också slitit hårt. Paret ville få in nytt blod för att ta företaget till nästa expansionsfas.

Ett företagsförvärv 2010 innebar att företaget bytte händer. Den nya majoritetsägaren var Pekka Leppälä. Flera kandidater visade intresse för att ta över Tepcomp och Heikki övervägde länge försäljningen. Det var hans önskan att Tepcomp skulle hamna i goda händer och att verksamhetens utveckling skulle spela en viktig roll även i framtiden. Heikki träffade Pekka Leppälä ett flertal gånger och blev övertygad om att han hade hittat rätt person.

Pekka hade nästan tio års erfarenhet av försäljning av pappersmaskiner över hela världen. Han hade haft en lång karriär hos Valmet och var bland annat ansvarig för verksamheten på deras italienska säljkontor under en treårsperiod.

Från Valmet flyttade Pekka vidare till Finpro där han jobbade som deras marknadsförings- och kommunikationschef. Hans roll var att hjälpa finska företag att etablera sig utomlands. Under en tidsperiod var Pekka även verkställande chef och delägare i Entre Marketing. Pekkas tekniska bakgrund, goda ledningserfarenhet och kunskap inom internationell handel var de viktigaste attributen som ledde till att han vann kampen om att få ta över företaget.

Pekka Leppälä tog över som verkställande chef och styrelseordförande den 7 april 2010. Pekka anställde Ulla under två månader och Heikki under sex månader för att säkerställa en framgångsrik övergångsperiod. I praktiken spenderade Heikki och Pekka sex månader ansikte mot ansikte i samma rum under vilken den ovärderliga kunskapen överfördes.

Den nya ledningen ledde till en förändring av företagets struktur och en ökning av personalstyrkan. Under 2010-talet förstärktes företagets design- och utvecklingsenhet, de anställdas roller specificerades och ytterligare investeringar i maskinparken gjordes.

2011 flyttade företaget till nya större lokaler på Kaurakatu 46, som var Telestes gamla fastighet. Tepcomps spirituella arv fortsätter i samma lokaler där fröet såddes nästan 30 år tidigare.

Under Leppäläs tid påskyndades Tepcomps internationalisering. År 2013 grundade Tepcomp ett dotterbolag i Estland och i januari 2014 inledde företaget sin produktiva verksamhet i Kuressaare, Saaremaa. Estlands verksamhet har ständigt utvecklats till samma nivå som Åbofabriken, och i början av 2019 kunde man flytta in i nyrenoverade lokaler.

Ett säljkontor öppnades i  Sverige, 2017, och vid decennieskiftet hade Tepcomp 135 anställda.

Under 35 år har Tepcomp Group vuxit till ett respekterat företag med målet att fortsätta växa med sina kunder. Tepcomp kommer att fortsätta investera i rätt personer, rätt teknik och rätt kompetens.

Tepcomps fina historia fortsätter under 2020-talet.

Kontakta oss!