Skip to main content

”Ekonomisk och ekologisk effektivitet är

ömsesidigt stödjande mål för Tepcomp.” 

Miljö

Tepcomp Group har åtagit sig att långsiktigt utveckla sin verksamhet etiskt och ansvarsfullt i en allt mer ekologisk riktning.

Vi följer den cirkulära ekonomins centrala mål i vår verksamhet för att bevara naturresurser och använda material effektivt och hållbart. Vi vill för vår egen del ta ansvar för utmaningarna med klimatförändringar och bristen på naturresurser.

Ansvarsfull användning av resurser samt noggrann minskning och återvinning av material är centralt för vår verksamhet. På så sätt vi vill minska mängden avfall och maximera återanvändningen av material.

Produktionsanläggningen i Åbo har tilldelats kvalitetscertifikatet ISO 14001 för miljöledningssystem och vi följer bästa internationella praxis på detta område.

Fabriken i Åbo värms upp med tre luft/vattenvärmepumpar på industrinivå och effektiv värmeåtervinning. Värmen som genereras under produktionsprocessen används för uppvärmning av ersättningsluft.

Dessutom utnyttjas den energi som produceras av solpaneler i Åbo.

Tepcomps fabrik i Estland använder fjärrvärme som producerats av lokalt flis.

Allt avfall sorteras i båda fabrikerna och vi följer mängden avfall. Avfallet återvinns alltid och om detta inte är möjligt återvänds avfallet. Vi levererar avfallet till specialiserade företag där det hanteras säkert och på ett miljövänligt sätt.

Leverantörer spelar en viktig roll i vår värdekedja och vi strävar efter att bygga ett leverantörsnätverk som kan uppfylla våra värden och förväntningar när det kommer till miljökrav. Vi har ett nära samarbete med samarbetspartner för att förbättra effektivitet, öppenhet och ansvarsskyldighet i hela leveranskedjan.

Vi lägger också stor vikt vid att optimera logistiken i vår verksamhet, eftersom det gör att vi kan minska mängden utsläpp under transport. På samma sätt vill vi i samarbete med våra kunder hitta områden för förbättring av miljövänligheten hos våra produktförpackningar.

Vi anser att en sparsam och effektiv användning av energi, material och resurser ska betonas ytterligare. Hos oss är ekonomisk och ekologisk effektivitet ömsesidigt stödjande mål. Därför har vi förbundit oss till att följa principerna för hållbar utveckling och att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

Kontakta oss!